Začiatky histórie zvolenského zboru sú spojené s priekopníkom adventného posolstva Jánom Borguľom zo Zvolenskej Slatiny. Ako mladík narukoval na front v I. svetovej vojne, kde padol do zajatia a dostal sa do Talianska.

Tu sa stretol so spoluzajatcom Jozefom Dúbrovským, členom Cirkvi adventistov siedmeho dňa, ktorý šíril zvesť formou prednášok. Zúčastnil sa ich aj J. Borguľa a po návrate domov aplikoval získané poznatky u seba a v celej svojej rodine.

Ján Borguľa sa stal prvým členom Cirkvi adventistov siedmeho dňa v našom regióne, keď bol pokrstený biblickým krstom ponorením do vody.

K ďalšiemu šíreniu biblickej pravdy prispela sestra Hrušová zo Sliezska. Keďže adventná správa prišla skôr do Čiech a na Moravu, ako na Slovensko, navštevovala kolportérsky kurz práve tam. Potom sa rozhodla šíriť svoje poznanie predajom kresťanskej literatúry vo Zvolene a okolitých dedinách Môťová, Lieskovec, Sliač a Zvolenská Slatina.

Súčasne z Čiech prišiel do Zvolena kazateľ brat Mokrý aj s manželkou. Pokrstil Jána Borguľu s manželkou, brata Blahúta s manželkou, rodinu Ondruškovcov a ďalších dvoch členov. V meste Zvolen organizoval a vyučoval ľudí oslovených kresťanskou literatúrou, ktorú predávala sestra Hrušová. Získavali sa tak noví a noví priatelia, napríklad brat Bayer, ktorý spočiatku neprijal adventné posolstvo, ale úprimné modlitby, pokora a láska členov zboru ho nenechali ľahostajným. Rozhodol sa pre svätý krst a nakoniec jednu z izieb vo svojom dome poskytol pre bohoslužby. Tak vznikla prvá modlitebňa Cirkvi adventistov siedmeho dňa vo Zvolene.

Počas II. svetovej vojny, po vzniku Protektorátu Čechy-Morava, brat Mokrý a sestra Hrušová, ako občania Českej republiky, museli opustiť Slovensko z politických dôvodov. Verejná činnosť cirkvi bola zakázaná, členovia sa schádzali a sobotné bohoslužby sa konali po rodinách.
V máji 1945 činnosť zboru opäť ožila. Po smrti brata Bayera bola modlitebňa zriadená v priestoroch domu brata Fehéra, ktorý prišiel s manželkou do Zvolena v roku 1949.

Prvým povojnovým kazateľom bol absolvent teologického seminára v Prahe brat Šimon Juhász, ktorý začal novú éru kazateľov pôsobiach vo zbore Zvolen. Pod vplyvom umelo vykonštruovaných prečinov boli v päťdesiatych rokoch kazatelia perzekuovaní a väznení. Ale ani toto obdobie nezastavilo činnosť zboru. Krstom, alebo prestupom z iných zborov pribudli do Zvolena ďalší členovia.

Po kazateľovi Juhászovi sa vystriedali títo ďalší kazatelia:
Ľ. Turcer, J. Kartik, O. Dobrota, P. Nikerle, V. Bielik, J. Štrba, P. Styk, D. Duda, T. Zigmund, T. Nechuta, P. Joachym, M. Pavlík.

V novembri 1993 zbor navštívil brat Fred Durbant z Francúzska a v aule Technickej univerzity Zvolen odprednášal cyklus 15 prednášok pod názvom „Cesta k lepšiemu životu“.

Následne po prednáškach bolo pokrstených približne 25 nových bratov a sestier do zvolenského zboru, ale tiež okolitých zborov, napr. do zboru v Banskej Bystrici.

Po bratovi Pavlíkovi prišiel do Zvolena brat Bohumil Kern s rodinou ,ktorý bol privítaný vo zvolenskom zbore 6. júna 1998 a pôsobil tu do júla 2003.

Od júla 2003 až do augusta 2011 nám svojimi darmi a schopnosťami slúžil kazateľ brat Jozef Plachý spolu so svojou rodinkou.

Od augusta 2011 do júla 2017 nám svojimi darmi a schopnosťami slúžil kazateľ brat Marek Gurka spolu so svojou rodinkou.

V súčasnosti sa schádzame ku spoločným bohoslužbám v modlitebni na Sokolskej ul č.10 a miestnym kazateľom je od júla 2017 brat Jozef Kučera.

V roku 2009 oslávil náš zbor 75. výročie svojej existencie.

Zbor Zvolen má v súčasnosti 65 členov.

Ďalším významným medzníkom nášho zboru bolo založenie skupiny v Žiari nad Hronom ,kde po misijnom úsilí bratov a sestier zo Zvolena a okolia boli pokrstení bratia a sestri Rómovia.
V súčasnosti má skupina 11 členov.